Dorpsraad Rijnsaterwoude
/

 

 

Actueel nieuws (1)

Nieuwsbericht van de Dorpsraad, november 2021


Beste inwoners van Rijnsaterwoude,

De Dorpsraad had op 24 november as. hun algemene ledenvergadering gepland in het Schoolhuis.
Zoals jullie zullen begrijpen kunnen wij dit vanwege alle maatregelen nu niet door laten gaan.
Als we weer de mogelijkheid hebben om de algemene ledenvergadering te organiseren nodigen wij u weer uit.
Misschien heeft u op dit moment vragen, dan kunt u deze sturen naar, dorpsraadrijnsaterwoude@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Jan, Co, Wil, Hans en Marcel


Actueel nieuws (2)

Nieuwsbericht van de Dorpsraad, oktober 2021


Beste Dorpsgenoten,

Afgelopen week zijn wij als dorpsraad weer bij elkaar gekomen om de nodige zaken te bespreken. Om u van de inhoud van onze vergaderingen op de hoogte te houden sturen wij deze nieuwsbrief met belangrijke informatie.

 

Algemene leden vergadering Dorpsraad

 

Na een periode waarin het niet mogelijk was om bij elkaar te komen, wil ik jullie nu van harte uitnodigen voor de algemene leden vergadering van de dorpsraad Rijnsaterwoude.
Deze avond wordt gehouden op 24 november as. om 20.00 uur in het Schoolhuis te Rijnsaterwoude.
Het bestuur laat op deze avond een aantal onderwerpen voorbij komen waarbij de dorpsraad betrokken is.
Verder is er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen.

Bestuursleden gezocht

 

Dorpsgenoten, wij zoeken bestuursleden die ons komen ondersteunen. Doordat een aantal bestuursleden heeft opgezegd komt de voortgang van de dorpsraad in gevaar.
Zoals jullie wellicht weten, zijn wij betrokken bij diverse projecten die spelen in ons dorp, zoals de jachthaven, de energietransitie en nu zoals jullie hebben gelezen jongeren huisvesting in ons dorp.
Wie wil samen met ons zorgen dat de belangen van ons dorp worden vertegenwoordigd.
Wilt u meer informatie over de dorpsraad, of wilt u deel uitmaken van de dorpsraad,
bel met Marcel van der Hoorn 06-10966788
Of stuur een e-mail naardorpsraadrijnsaterwoude@gmail.com

 

Aandachtspunten 13 okt 2021:

Omgevingsvisie:
Er zijn aanpassingen gemaakt in de omgevingsvisie door de gemeente K&B.
Deze liggen tot 10 november ter inzage. Het bestuur bestudeert de aanpassingen.

Jongerenhuisvesting Woudsedijk-Zuid, de voormalig zoutopslag van de provincie:
Het bestuur is van mening dat deze locatie niet geschikt is en gaat met de gemeente hierover in gesprek.

Jeu de boules:
De banen gaan tzt verplaatst worden naar het Schoolhuis.

 

 


Actueel nieuws (3)

Nieuwsbericht van de Dorpsraad, september 2021

 

Beste Dorpsgenoten,

Afgelopen week zijn wij als dorpsraad weer bij elkaar gekomen om de nodige zaken te bespreken. Om u van de inhoud van onze
vergaderingen op de hoogte te houden sturen wij deze nieuwsbrief met belangrijke informatie.

Jongeren Huisvesting gemeente K&B.

De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren heeft een verzoek tot een principe besluit ingediend bij de gemeente Kaag en Braassem, nadat zij door deze was benaderd of zij wellicht interesse heeft om binnen de gemeente Kaag en Braassem iets te ontwikkelen voor werkende jongeren uit de gemeente Kaag en Braassem.
Het verzoek betreft een principe besluit te willen nemen over een huisvestingsproject met uitsluitend sociale huurwoningen voor jongeren op het perceel aan de Woudsedijk Zuid 22, de voormalige zoutopslag van provincie, nabij de provinciale weg N 207.
Jongeren uit de gemeente Kaag en Braassem genieten voorrang er is echter geen exclusiviteit voor jongeren uit Rijnsaterwoude of Woubrugge, ook jongeren uit de regio (b.v. Leiden, Alphen ad Rijn, etc.) worden niet uitgesloten.

De opzet voor jongerenhuisvesting is er voor een termijn van 30 jaar of langer.
De doelgroep is jongerenhuisvesting in het algemeen maar daarnaast ook huisvesting voor bijzondere doelgroepen en begeleid wonen projecten voor jongeren. Het plan omvat 36 sociale huurappartementen in 4 blokken van 3 tot 4 woonlagen.

De grondhouding van het college is positief mits:
    a. de provincie Zuid-Holland akkoord gaat met de ontwikkeling;
    b. de Ladder voor duurzame verstedelijking succesvol kan worden doorlopen;
    c. het hoogheemraadschap van Rijnland akkoord gaat met de ontwikkeling;
    d. aangetoond wordt dat de ontwikkeling milieu hygiënisch inpasbaar is (met name gelet op de aspecten geluidhinder,  
         geurhinder/bedrijven en milieuzonering en externe veiligheid);
    e. er voldoende parkeerplaatsen conform de Nota parkeernormen 2018 worden gerealiseerd.

De indiener, St Huisvesting Werkende Jongeren, is verplicht de omwonenden op de hoogte te stellen van de voorgenomen ontwikkeling en een terugkoppeling te geven van de reacties van omwonenden waarin wordt aangegeven welke invloed de reacties op het initiatief hebben (gekregen).
Aangezien wij als Dorpsraad hebben ervaren dat niet alle omwonende op de hoogte zijn gebracht van dit voornemen willen wij onze leden en overige inwoners middels deze mededeling informeren.

Op 6 september j.l. heeft een informatieavond aan de omwonenden plaatsgevonden, waarvoor slechts een beperkt aantal omwonenden waren uitgenodigd. Daarnaast werd in de uitnodiging alleen gesproken over jongerenhuisvesting en niet over huisvesting voor bijzondere doelgroepen en begeleid wonen.
De algemene reactie van de aanwezigen over het plan was negatief. De Locatie werd als afgelegen omschreven en heeft weinig te bieden in de sociaal/maatschappelijke hoek dan wel in de voorziening van winkels/super markt, uitgaan, etc. De oppervlakte werd ontoereikend gevonden met name ook m.b.t. parkeergelegenheid. Men was ook zeer kritisch over de volledigheid van de informatie en verloop van de te volgen procedures.

Het bestuur van de Dorpsraad is zeker positief over het huisvestigingsinitiatief voor jongeren maar deelt wel de mening dat de locatie te wensen over laat. Er zijn betere alternatieven binnen Rijnsaterwoude en in de gemeente Kaag en Braassem.

Nadere informatie over de Stichting en haar werkwijze verwijzen wij u naar: www.shwj.nl

Bestuursleden gezocht

Dorpsgenoten, wij zoeken bestuursleden die ons komen ondersteunen bij onze werkzaamheden voor Rijnsaterwoude. Zoals jullie wellicht weten zijn wij betrokken bij diverse projecten die spelen in ons dorp, zoals de jachthaven, de energietransitie en nu zoals jullie hebben gelezen jongeren huisvesting in ons dorp. Maar ook nieuwe zaken waar wij tijd in willen gaan steken, zoals “dorpscircel” in ons dorp (zie een volgende nieuwsbrief).
Wie wil samen met ons zorgen voor een mooi en sociaal dorp.

Meer informatie, bel met Marcel van der Hoorn : 06-10966788

Of stuur een e-mail naar dorpsraadrijnsaterwoude@gmail.comActueel nieuws (4)
Nieuwsbericht van de Dorpsraad, juli 2021


Beste dorpsgenoten,

Afgelopen week zijn we als dorpsraad, eindelijk weer in levende lijve, bijeengekomen om de nodige zaken te bespreken.
Om u van onze vergaderingen op de hoogte te houden, hierbij het laatste nieuws:

 • Integraal Kindcentrum(IKC): op dit moment worden door de gemeente de mogelijkheden voor een structurele buitengymplek onderzocht. De gemeente heeft aangegeven na de zomervakantie de inwoners van Rijnsaterwoude te willen informeren over de buitenruimte rondom het IKC. Als het kan gebeurt dit in een bijeenkomst en anders digitaal. 
 • Verkeersmetingen Herenweg: voorafgaand aan de reconstructie van de Herenweg heeft de gemeente metingen gedaan van de gereden snelheid op de Herenweg. Deze metingen zouden na de reconstructie van de Herenweg herhaald worden, om te kunnen zien wat het effect van de reconstructie is op de hoge snelheden. Gezien corona en de impact daarvan op het (sluip)verkeer, is dit tot op heden niet gedaan. We vragen de gemeente deze metingen te herhalen, maar wel pas nadat de werkzaamheden aan de Willem van de Velde weg in Leimuiden zijn afgerond, zodat er een reëel beeld is van de gereden snelheden op de Herenweg. 
 • Bestuur: Ellis Bulk verlaat de dorpsraad vanwege verhuizing naar een ander dorp. Twee geïnteresseerde dorpsgenoten zijn bij de vergadering vorige week aanwezig geweest om te bezien of zij zich bij de ALV 2021 verkiesbaar willen stellen voor het bestuur. 
 • Sociale domein: De dorpsraad heeft zich de  afgelopen jaren met name beziggehouden met de ontwikkelingen in het fysieke domein en verkent nu de mogelijkheden om meer voor het dorp te betekenen in het sociale domein.

Hartelijke groet en een mooie zomer,Dorpsraad Rijnsaterwoude

Marcel van der Hoorn
Wil Duivenvoorden
Co van de Weteringh 
Hans van der Knijff
Jan van Iperen
Ellis Bulk

Actueel nieuws (5)
Nieuwsbericht van de Dorpsraad, juni 2021

Beste dorpsgenoten, 

 Op woensdagavond 19 mei zijn we als dorpsraad weer (digitaal) bijeengekomen om de nodige zaken te bespreken. Om u van onze vergaderingen  op de hoogte te houden, hierbij de stand van zaken van een aantal van de besproken onderwerpen: 

 • Jachthaven 't Venegat:
  door dorpsbewoners, het stichtingbestuur van de haven en de
  dorpsraad is een gezamenlijk plan opgesteld voor het kopen van de haven en het breder steunen van maatschappelijke doelen in het dorp. De gemeente heeft het plan ontvangen en heeft al snel aangegeven het in grote lijnen met het plan eens te zijn. Dit betekent dat de stichting omgezet zal worden in een vereniging, waar heel Rijnsaterwoude lid van kan worden. Uiteraard moet er nog veel worden geregeld (bijvoorbeeld het opstellen van statuten), maar deze mooie stap is gezet. 

 • Jeu de Boules:
  samen met de vereniging is de dorpsraad actief om te zorgen dat de Jeu de Boules een nieuwe plek vindt. Dit vanwege de sloop van sporthal de  Meerkant en het verdwijnen van de Jeu de Boules banen op die plek. Voor een nieuwe plek wordt gesproken over (de omgeving van) het Domplein. 

Hartelijke groet,

 Dorpsraad Rijnsaterwoude
Marcel van der Hoorn
Wil Duivenvoorden
Co van de Weteringh
Hans van der Knijff
Jan van Iperen
Ellis BulkActueel nieuws (6)
Nieuwsbericht van de Dorpsraad, april 2021

Beste dorpsgenoten,

Op donderdagavond 22 april zijn we als #dorpsraad weer (digitaal) bijeengekomen om de nodige zaken te bespreken. Om u van onze vergaderingen en nieuwtjes op de hoogte te houden, hierbij een aantal onderwerpen waar we over hebben gesproken:

- Skaeve huse in Rijnsaterwoude:
ons oog viel begin april op een bericht in de Witte Weekmail met daarin de volgende zin "De wethouder gaf aan dat de skaeve huse na een nieuw besluitvormingsproces alsnog aan de Kalmoeslaan in Rijnsaterwoude kunnen verschijnen". Kortom, we blijven nauwlettend volgen wat er gaat gebeuren en hoe het besluitvormingsproces wordt vormgegeven.

- Regionale Energie Strategie (RES):
vorig jaar hebben we u middels een energie enquête bevraagd. De uitkomsten van de enquête zijn input geweest voor de Regionale Energie Strategie (RES). De eerste versie van de RES die op 17 en 31 mei in de gemeenteraad wordt behandeld, gaat over de inzet van de regio Holland Rijnland tot en met 2030. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zijn er in deze eerste versie van de RES geen zoekgebieden voor zon- of windenergie langs de N207 opgenomen,

Jachthaven 't Venegat:
door het stichtingsbestuur van de haven, de dorpsraad en dorpsbewoners wordt gezamenlijk gewerkt aan een plan voor het kopen van de haven en het breder steunen van enkele maatschappelijke doelen in het dorp. Dit plan wordt voor 1 mei aangeboden aan de gemeente.

 Verder willen we u vragen om met ons mee te denken: enkele van onze bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen met hun taken voor de dorpsraad. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, maar tegelijkertijd biedt het wellicht een mooie kans voor u! Graag horen we van u als u interesse heeft om de dorpsraad te versterken. Stuur een e-mail naar dorpsraadrijnsaterwoude@gmail.com, of benader één van de huidige bestuursleden persoonlijk. U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op onze website: Dorpsraad Rijnsaterwoude - HOME (dorpsraad-rijnsaterwoude.nl) voor meer informatie over de dorpsraad.

Hartelijke groet,
Dorpsraad Rijnsaterwoude

Marcel van der Hoorn
Wil Duivenvoorden
Co van de Weteringh
Hans van der Knijff
Jan van Iperen
Ellis Bulk


Actueel nieuws (7)
Uitslag enquête Plan “Recreatie Rijnsaterwoude”,
haven ’t Venegat en omgeving
, januari 2021


Hierbij de uitslag van de enquête Recreatie Rijnsaterwoude.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Wij zijn oprecht blij met de naar onze ogen massale invulling van de enquête, er zijn 183 ingevulde enquêtes retour gekomen. Totaal zijn er circa 605 verzonden.
Na het bestuderen van de reacties zijn onderstaande de conclusies die wij kunnen trekken:

 •  Er is zeer weinig animo voor een hondenuitlaat op de dijk.
 • Er is zeer weinig animo voor een jeu des boules op de dijk. Voorstellen voor andere locaties worden gedaan.
 • De inwoners willen graag een “begaanbaar” pad met een doorgang of klimmogelijkheid bij de hekken.
 • Het zwemstrand moet worden behouden. Een groot aantal wil uitbreiding van het zwemstrand en of extra speeltoestellen.
 • De inwoners kiezen voor behoud van de jachthaven voor het dorp. Alles is gericht op de huidige situatie en overname van de haven van de gemeente.
 • Voor recreatie Rijnsaterwoude worden de volgende extra initiatieven zichtbaar. Samenwerking met de horeca en een toilet gebouw waar zowel bezoekers van het strandje als de haven gebruik van kunnen maken.
 • Natuurlijk zijn er ook mensen die geen aanpassingen willen en hier wonen vanwege de rust.

 

Veel lees plezier gewenst.
 

 

 


Actueel nieuws (8)
Enquête
Plan “Recreatie Rijnsaterwoude”,
haven ’t Venegat en omgeving
,
januari 2021

 

Beste inwoners van Rijnsaterwoude,  

Als eerste wil ik jullie bedanken voor de enorme hoeveelheid reactie op onze enquête over duurzame energie. De uitslag van deze enquête kunt u hieronder lezen bij  Actueel nieuws (2). 

 Met deze enquête willen wij u mening peilen.

Als dorpsraad zien we rond de haven en de dijk bij de haven diverse mogelijkheden voor een recreatieve omgeving. Deze recreatieve omgeving zou kunnen bestaan uit: de haven, het zwemstrand, de vissteiger en mogelijk ook nieuwe, nog op te zetten initiatieven.
Hierbij is het ook van belang dat de gemeente Kaag en Braassem het pacht contract van jachthaven ’t Venegat heeft opgezegd. De Dorpsraad Rijnsaterwoude vindt het belangrijk voor het behoud van de jachthaven voor ons dorp dat er initiatieven komen om de jachthaven over te nemen. Het is hierbij belangrijk er samensmelting komt met andere initiatieven.
Bij voorkeur hadden we hier op onze jaarlijkse ALV van de dorpsraad met u over gesproken, maar helaas hebben we de ALV vanwege corona moeten annuleren. Zodoende leggen we u deze enquête voor. Neemt u een paar minuten tijd om deze enquête in te vullen? Alvast hartelijk dank    
Hierbij de link:

https://forms.gle/tqDZhzPi1k4pPzaY7Actueel nieuws (9)
Uitslag enquête Duurzame Energie, januari 2021Actueel nieuws (10)
Enquête Duurzame Energie, november 2020


 

De Dorpsraad Rijnsaterwoude hoort graag hoe u als inwoner van Rijnsaterwoude denkt over het plaatsen van windmolens/zonnepanelen langs de N207 voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente Kaag en Braassem.

De N207 is door Regio Holland Rijnland aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Dit kunt u op de kaart in de bijlage (figuur1) zien. Er wordt al lange tijd gesproken over de mogelijkheid om windmolens/zonnepanelen te plaatsen langs de N207.

Negen december vindt er een digitale participatie avond plaats voor Rijnsaterwoude. Tijdens deze avond kunnen de inwoners hun mening geven over de plannen van de gemeente Kaag en Braassem over windmolens en zonnepanelen. De Dorpsraad wil die avond graag van zich laten horen en wil daarom graag weten hoe de inwoners van Rijnsaterwoude denken over het plaatsen van windmolens en zonnepanelen langs de N207 of andere vormen van duurzame energie.

Vul de enquête in die u in de onderstaande bijlage kunt vinden !

Om het document in te zien of te downloaden, klik op het pdf document.

 


 


De enquete kunt u nu ook digitaal invullen.
Dank aan Roeljan Buijs die dit mogelijk gemaakt heeft!
De Dorpsraad Rijnsaterwoude hoort graag hoe u als inwoner van Rijnsaterwoude denkt over het plaatsen van windmolens/zonnepanelen langs de N207 voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente Kaag en Braassem.

Geef hier uw mening:
https://bit.ly/EnergieRijnsaterwoude

Actueel nieuws (11)
Integraal Kind Centrum en woningen in voormalig gemeentehuis, 1 juli 2020

De aanbestedingsprocedure loopt voor het realiseren van een Integraal Kind Centrum en woningen in het voormalig gemeentehuis. De inschrijftermijn eindigt 31 augustus en hopelijk levert dat een goede inschrijving op.

Vanaf 2 juli gaat ook het bestemmingsplan ‘De Dorpstuin, Rijnsaterwoude’ als ontwerp ter inzage. Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van woningbouw in het voormalig gemeentehuis en in maximaal 8 woningen achter het voormalig gemeentehuis, alsmede in een bedrijven-bestemming voor Van Iperen.

 Om het document in te zien of te downloaden, klik op het pdf document.


Actueel nieuws (12)

Brief van de Dorpsraad Rijnsaterwoude aan de Gemeenteraad Kaag en Braassem,  juni 2020

Van:
Dorpsraad Rijnsaterwoude
p/a Herenweg 113
2465 AE Rijnsaterwoude
dorpsraadrijnsaterwoude@gmail.com

Aan:

Gemeenteraad Kaag en Braassem
Westeinde
1
2371 AS Roelofarendsveen.

 Rijnsaterwoude, juni 2020.

Betreft:
Zienswijze ten aanzien van het ontwerp Omgevingsvisie Kaag en Braassem.

Geachte Raad,
Tijdens onze vergadering in juni 2020 hebben wij stilgestaan bij de concept-omgevingsvisie van
de gemeente Kaag en Braassem. Allereerst constateren wij dat wij als dorpsraad niet het gevoel
hebben erg betrokkenen te zijn geweest bij de totstandkoming van de concept-omgevingsvisie.
Daarnaast was het voor ons door de coronacrisis niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren om
t
e achterhalen wat de meningen zijn van onze leden. Ook zijn er van uw zijde geen
b
ijeenkomsten in ons dorp georganiseerd.
Wij realiseren ons dat het een levend document betreft en dat het steeds meer een document
van de inwoners, organisaties en bedrijfsleven moet gaan worden. Wij nodigen u dan ook graag
u
it om met ons overleg(gen) te organiseren om boven genoemde lacune in te vullen en dat wij
h
anden en voeten kunnen geven aan de term “groeidocument".
Ook gaan wij er vanuit dat bij concrete invulling/uitvoering van de onderwerpen uit de
omgevingsvisie die het dorp Rijnsaterwoude of haar directe omgeving betreffen ruimschoots op
t
ijd met de inwoners van Rijnsaterwoude en de Dorpsraad worden besproken zodat inspraak op
e
en correcte wijze (als nog) kan plaatsvinden.
Ondanks dat de doelen van “Wat willen we bereiken” ruim zijn geformuleerd, menen wij toch de
volgende aanvullingen te moeten aandragen:

H2, Energie (pag 19+20) en Gebiedstypen (pag 73)
De invulling van de energie behoefte voor de toekomst vraagt een brede kijk op de toekomst.
T
evens moet de energie vraag en de passende oplossingen niet op gemeentelijk en/of regionaal
n
iveau worden gezocht maar minimaal op nationaal niveau.
Op dit moment lijkt een zonne- en windenergie het meest voor de hand liggend maar ook
ontwikkelingen van andere technologieën moeten niet uit het oog worden verloren. Naast
bestaande technologieën/technieken is het goed om ook te kijken naar nieuwe ontwikkelingen
zoals waterstof, thoriumenergie en ....
Het Iijkt ons goed om dit nu al in de omgevingsvisie op te nemen daar er op nationale
overheidsniveau ook al regelmatig over wordt gesproken. Zonder deze bronnen zullen de
doelstellingen niet worden bereikt.
Ook zullen wij zuinig moeten zijn met ons openlandschap, het behoudt van het Groen Hart,
w
indturbines plaatsen langs de N 207 is naar onze mening vernietiging van het openlandschap
e
n natuur.


Het dorpsperspectief Rijnsaterwoude (pag 98)

De tekst en iconen zouden aangevuld moeten worden met de volgende perspectieven:
       -
Inzetten op (water)recreatie
       -
Herontwikkeling/Woningbouw van de gronden achter voormalig gemeentehuis en scholen
        
na in gebruik name van het IKC in het voormalige gemeentehuis.
      
- Woningbouw welk voldoet aan maatschappelijke vraag (betaalbaar wonen, sociale,
        
starters, middenklasse, etc. woningen.) welk leidt tot behoud van IKC in het dorp voor de
        
toekomst en welk vergrijzing tegen gaat.
      
- Zichtbaarheid en openheid van het water en landschap. Open polder.

Mocht het eea niet duidelijk zijn dan zijn wij gaarne bereid een toelichting te geven.

Met vriendelijke groeten,

 

Dorpsraad Rijnsaterwoude.
Marcel
van der Hoorn (Vz)

Actueel nieuws (13)

Brief van de Gemeente Kaag en Braassem, 21 april 2020, kenmerk 7786

Aan de bewoners en belanghebbenden van de Herenweg Rijnsaterwoude e.o.

Beste inwoners,   

Rond mei 2020 starten we met de reconstructie van de Herenweg in Rijnsaterwoude. De
voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels afgerond. In deze brief vertellen wij
u wat er gaat gebeuren, wie de werkzaamheden gaat uitvoeren en hoe wij u blijven
informeren.

Wat gaan we doen?
Het projectdeel dat nu uitgevoerd wordt betreft het laatste deel van circa 350 binnen de
bebouwde kom en het deel buiten de bebouwde kom tot de kruising Willem van der
Veldenweg. We gaan het volledige wegvak vernieuwen: de riolering, asfaltverharding, het
groen en de openbare verlichting. De werkzaamheden vallen binnen het patroon van groot
onderhoud dat eens in de 40 tot 50 jaar plaatsvindt en waarvoor de gemeente en het
Hoogheemraadschap van Rijnland budget heeft gereserveerd. Het onderhoud van riolering,
wegen en het verbeteren van de kadeconstructie is een wettelijke plicht van de gemeente en
het Hoogheemraadschap. Dit vindt plaats uit het oogpunt van het algemeen belang.

Aannemer
Wij hebben Dura Vermeer Infra Regionale projecten B.V. uit Rotterdam opdracht gegeven
om deze werkzaamheden uit te voeren. De aannemer zorgt voor communicatie over de
planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes. Wij realiseren ons dat u als inwoner
hinder van de werkzaamheden gaat ondervinden. Dura Vermeer Infra Regionale projecten
B.V. is mede geselecteerd omdat zij veel aandacht hebben voor communicatie met de
omgeving. Binnenkort ontvangt u van hen een brief met meer informatie.

De werkzaamheden en hinder
De nieuwe riolering in het laatste stuk binnen de bebouwde kom, komt in het midden van de
weg te liggen. Dit houdt in dat werkzaamheden plaats gaan vinden die trillingen kunnen
veroorzaken. Of u hier wat van merkt, hangt af van de afstand van uw perceel tot de locatie
van de werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden op de Herenweg gaat de gemeente in
overleg met Dura Vermeer Infra Regionale projecten B.V. voor aanvang een inventarisatie
doen. Daar waar dat noodzakelijk is, wordt een vooropname van aanliggende panden
uitgevoerd. Als uw pand hieronder valt dan wordt contact met u opgenomen. In dat geval
kunt u, indien gewenst, de betreffende rapportage opvragen.

Planning en uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden van dit project moeten worden aanbesteed. De gemeente wil medio
2020 de aanbesteding afronden. Rond die periode zal de aannemer bekend gemaakt worden
en ontvangt u informatie over het vervolgtraject. De aannemer krijgt de opdracht om te
zorgen voor een goede fasering en overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is de
voorwaarde dat het project begin 2021 wordt opgeleverd.

Bouwapp

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij dit project gebruik van de BouwApp. Gebruikers
kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt
en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. Ook Dura
Vermeer zal straks in de uitvoering van de BouwApp gebruikmaken. De BouwApp kunt u
downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Dit is een handig
communicatiemiddel. Zo blijft u op de hoogte.

Vragen

Heeft u straks vragen over de uitvoering? U ontvangt binnen enkele weken de
contactgegevens van Dura Vermeer Infra Regionale projecten B.V.

Heeft u algemene vragen over het project? Neem dan contact op met F.W. van Haastregt,
projectleider van de gemeente via telefoonnummer (06 46 97 33 40) of via
(info@kaagenbraassem.nl).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
namens hen,
manager afdeling Ontwikkeling,
drs. J.J. Démoed

 

Tekeningen BF3405-101-BS-204-205


Actueel nieuws (14)

Brief van de Gemeente Kaag en Braassem, 3 maart 2020, kenmerk 7824

Aan de bewoners en bedrijven Herenweg
Rijnsaterwoude

Geachte heer/mevrouw,

In de komende periode vinden er verschillende werkzaamheden plaats in en om
Rijnsaterwoude. Die werkzaamheden worden door verschillende organisaties uitgevoerd. Graag informeren wij u over de werkzaamheden en de planning ervan, zodat u weet wat ergebeurt, waarom dat zo is en wat u ervan merkt.

Werkzaamheden; wat gaat er gebeuren en wanneer?
In de komende periode staan de volgende werkzaamheden op de planning;

- Onderhoud aan de Vroonlandsche Brug.
           o Uitgevoerd door: het Hoogheemraadschap van Rijnland
           o Periode: 16 tot en met 19 maart 2020
           o Bijzonderheden: bewoners ontvangen een brief van Rijnland over de
              stremming en omleidingsroute.

- Reconstructie van de Herenweg buiten de bebouwde kom (fase 1b en 2).
           o Uitgevoerd door: het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente.
           o Waar? Tussen de Kerkweg en kruising Vriezenweg/Heiligegeestlaan
           o Periode: mei 2020 tot en met december 2020

- Voorbereidende werkzaamheden riool fase 2 persriool
           o Uitgevoerd door: gemeente
           o Waar? Tussen Breenkade en Herenweg 57
           o Periode: maart 2020 tot en met mei 2020
           o Bijzonderheden: werkzaamheden op percelen derden, eigenaren
              Herenweg 59 t/m 69 ontvangen een brief

- Afrondende werkzaamheden kadeverbetering; werkzaamheden in de weg
           o Uitgevoerd door: Hoogheemraadschap van Rijnland
           o Waar? Ter hoogte van Herenweg nr. 63
           o Periode: februari / maart 2020
           o Bijzonderheden: halve rijbaan afzettingen.

- Aansluiting NUTS-voorzieningen nabij Herenweg 12a
           o Uitgevoerd door: Liander met aannemer Visser en Smit
           o Waar? Nabij Herenweg 12a, Rijnsaterwoude
           o Periode: maart 2020 tot en met mei 2020

- Woningbouw ‘De Zeven Meesters’ op de Suyderbon
           o Uitgevoerd door: Timpaan en Slokker
           o Waar? Suyderbon
           o Periode: start verkoop 1e kwartaal 2020; start bouw later dit jaar.

- Verplaatsen transformatorruimte voormalig gemeentehuis naar Herenweg
           o Uitgevoerd door: Liander
           o Waar? Verplaatsing naar Herenweg, voormalige locatie pinautomaat.
           o Periode: maart 2020

Bouwapp
De gemeente Kaag en Braassem maakt bij een aantal projecten gebruik van de
BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Een handig communicatiemiddel om altijd op de hoogte te zijn!

Meer weten?
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 071-332 72 72 of via
info@kaagenbraassem.nl. Of vraag naar onze projectleider van het project of stel uw vraag via de BouwApp of het contactformulier op onze website.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
namens hen,
manager afdeling Ontwikkeling,
drs. J.J. Démoed


Actueel nieuws (15)

Dorpsraad Rijnsaterwoude

Januari 2020

 

 In gesprek met… Burgemeester en Wethouder

 Op 7 januari heeft een delegatie van de Dorpsraad Rijnsaterwoude uitgebreid gesproken met burgemeester Van der Velde-Menting en wethouder Peters-Adrian. Allereerst is hierbij natuurlijk gesproken over het sluipverkeer. Toegelicht werden de maatregelen die de gemeente neemt: de reeds geplaatste bloembakken en het langer op rood laten gaan van het verkeerslicht voor verkeer dat vanuit de richting Alphen aan den Rijn komt en wil afslaan naar Rijnsaterwoude. Tevens worden aan de Herenweg matrixborden geplaatst om te wijzen op de maximumsnelheid van 30 km/h. De vraag is of deze maatregelen afdoende zijn, dit zal worden geëvalueerd. We hebben de wethouder en burgemeester gevraagd ons, en vooral u als dorpsbewoner, goed op de hoogte te houden.

 Ook de toekomst van jachthaven ’t Venegat was onderwerp van gesprek. De stichting die verantwoordelijk is voor het beheer van de jachthaven is inmiddels voorzien van nieuwe bestuursleden. Op 14 februari wordt van enkele vertrekkende bestuursleden afscheid genomen. De Dorpsraad is door de gemeente gevraagd om samen met het bestuur van de jachthaven te werken aan een plan voor de jachthaven en optimaal gebruik van het terrein, zodat we hier als dorp zoveel mogelijk plezier aan kunnen beleven. U hoort hierover ongetwijfeld meer van ons in 2020!

 Tot slot is aan de orde geweest het vraagstuk van inspraak en participatie. In de praktijk zien we, bijvoorbeeld bij de reconstructie van de Herenweg, dat er niet altijd een reactie vanuit de gemeente komt op participatie en inspraak. Wat gebeurt er met gedane suggesties en pakt de gemeente die op? We hopen op dit vlak op verbetering en hebben afgesproken nauwer contact te onderhouden met de gemeente.