Dorpsraad Rijnsaterwoude
/

 

 

Statuten Vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude

Naam en zetel

Artikel l
1.   De vereniging draagt de naam: Vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude
2.   Zij heeft haar zetel in Rijnsaterwoude, gemeente Kaag en Braassem

 Doel/Geldmiddelen

Artikel 2
De vereniging heeft tot doel
1 .   het bevorderen en bestendigen van de belangen in de meest uitgebreide zin van de bewoners en
       belanghebbenden van het dorp Rijnsaterwoude.
2.   het bevorderen en bestendigen van het contact tussen de aanwezige verenigingen en comités, besturen
      onderling en met de vereniging
3.   het bevorderen en bestendigen van het contact tussen de bewoners en de aanwezige verenigingen met de
      overheid, in het bijzonder de provincie, de gemeente en het hoogheemraadschap.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden, donaties,
subsidies. Erfstellingen, legaten, schenkingen, exploitaties, vrijwillige bijdragen, renten,
sponsorbijdragen en onder andere inkomsten waaronder opbrengsten uit acties.
Sponsorbijdragen worden enkel geaccepteerd van rechtspersonen die niet zijn gevestigd in Rijnsaterwoude.

 

Duur

Artikel 3
1 .  De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd
2.   Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar

 Lidmaatschap

Artikel 4
1 .   De vereniging kent:
       a.   leden (waaronder steunleden, werkgroepleden en bestuursleden)
       b.   donateurs (belangstellenden buiten Rijnsaterwoude)
       c.   ere-leden
2.   Leden zijn natuurlijke personen ouder dan zestien jaar en woonachtig in het dorp Rijnsaterwoude en als
      inwoner ingeschreven. Het bestuur beslist over de toelating. Het lidmaatschap geldt per gezin woonachtig op
      eenzelfde adres en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
3.   Ere-leden zijn zij, die wegens aan de vereniging bewezen diensten op voordracht van het bestuur of op
      voordracht van tenminste tien leden op een algemene ledenvergadering met tenminste drie/vierde van de
      geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. Zij zijn niet verplicht tot het betalen van contributie en hebben
      dezelfde rechten als leden.

 Artikel 5
1 .   Het lidmaatschap eindigt:
       a. door het overlijden van het lid;
       b. door opzegging door het lid;
       c. door opzegging door de vereniging;
       d. door ontzetting;
       e. door vertrek uit de dorpskern ;
2.   Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de secretaris van de
      vereniging.
3.   Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan:
       -    wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke
            verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan;
       -    wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor
            het lidmaatschap worden gesteld.

     De opzeggingstermijn is ten minste één kalendermaand
     De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
     redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
     De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
     reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
     benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur. dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met
     opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de
     kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
     hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel
     door het lid/huishouden verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 Contributies

Artikel 6

De hoogte van de jaarlijkse contributie of vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. In het geval van contributie is ieder lid jaarlijks een contributie verschuldigd.

 Bestuur

Artikel 7
1.   Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit
      hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het bestuur treedt naar buiten
      op onder de naam: Bestuur Vereniging Dorpsraad Rijnsaterwoude.
2.   De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3.   Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden
      geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid
      van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.   De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag
      heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
      ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5.   Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt verstaan de
      periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af
      volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is maximaal
      voor 2 perioden herbenoembaar. Is door een tussentijds aftreden of overlijden een vacature ontstaan, dan
      komt deze vacature wat de rangorde betreft in de plaats van de eerstvolgende aftredende en wordt op het
      rooster van aftreden, dienovereenkomstig, de datum van aftreden van de overige leden automatisch
      opgeschoven.
6.   Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald (zie lid 1), blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het
      bestuur is verplicht om in de eerstkomende algemene ledenvergadering de voorziening in de vacature(s) aan
      de orde te stellen
7.   Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13
      zoveel mogelijk van toepassing.

 Artikel 8
1.   Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2.   Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
      bezwaren van registergoederen mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
3.   Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
      hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor en
      schuld van een ander verbindt.

 Artikel 9
1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid
      dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3.   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
      door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de omgeving binnen een straal van 2 kilometer van Rijnsaterwoude en de algemene ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.

Artikel 11
1.    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die
       daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft,
       samen met iemand van zijn keuze, toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
       behandeld, en zijn beiden bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2.    Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid in de algemene ledenvergadering een stem. leder
       stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van
       zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
       Volmachten zijn uitsluitend geldig mits zij uiterlijk voor aanvang van de algemene ledenvergadering in het
       bezit zijn van de secretaris.
3.    De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
4.    Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.
       worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bil staking van stemmen over
       zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het
       lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is
       verkregen. wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
       tussenstemming.

 Artikel 12
1.   De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter door de
      vicevoorzitter. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2.   Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
      stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
      over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van
      de voorzitter de juistheid daarvan betwist. dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van
      de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
      stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
      oorspronkelijke stemming.
3.   Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door
      een door de voorzitter aangewezen persoon Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene
      ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering
      ondertekend.

 Artikel 13
1.   Het boekjaar van de vereniging is gelijk gesteld aan het kalenderjaar.
2.   Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop
      van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze
      algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging
      en over het gevoerde beleid. Tevens presenteert het bestuur de balans en de staat van baten en lasten met
      toelichting alsmede een (aangepaste) begroting voor het lopende jaar.
3.   Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering
      niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid l van het
      Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie van ten minste twee
      leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

 Artikel 14
1.   Een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
      oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2.   De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling en/of per e-mail
      aan de bewoners van Rijnsaterwoude, leden en donateurs op een termijn van ten minste zeven dagen en/of
      door middel van een publicatie in een plaatselijk huis aan huis bezorgd blad of affiche.
3.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4.   Op schriftelijk verzoek van ten minste 67% van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het
      bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. te houden binnen vier weken na indiening van het
      verzoek Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
      zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 2 bepaald. De
      verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het
      opstellen van de notulen.

 Statutenwijziging

Artikel 15
1.   Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering,
      waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.   Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
      hebben gedaan, moeten ten minste dertig dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat
      voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
      leden ter inzage leggen dan wel op de website van de vereniging publiceren tot na de afloop van de dag,
      waarop de vergadering heeft plaatsgevonden.
3.   Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een
      meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4.   De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
       leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5.   De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige
      doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door
      de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 Ontbinding en vereffening

Artikel 16
1.   Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, .3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
      algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.   De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het voorgaande lid bedoelde besluit de bestemming vast voor
      het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3.   De vereffening geschiedt door het bestuur.
4.   Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
      Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
      In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
      woorden ''in liquidatie'
5.   De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6.   De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na
      afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 Reglementen

Artikel 17
1.   De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen
      worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.   Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. Bepalingen in
      een reglement die strijdig zijn met de wet of deze statuten zijn nietig
3.   Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5
      van overeenkomstige toepassing.

 Slotbepaling

Artikel 18
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.